आयाम तुलना सूची

हाम्रो कम्पनी को तार को टेक र विशिष्टता मापदण्डहरु मिलिमीटर (मिमी) को एकाइ संग, अन्तर्राष्ट्रिय इकाई प्रणाली मा छन्। निम्न सूची अमेरिकन वायर गेज (AWG) र ब्रिटिश मानक वायर गेज (SWG) तुलना र तपाइँ यसलाई सन्दर्भ को रूप मा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

चीन तार नाप्ने (GB)

अन्तर्राष्ट्रिय इलेक्ट्रिकल वायर गेज (आईईसी)

जर्मन मानक तार गेज (मर)

युनाइटेड किंगडम

नाममात्र

संयुक्त राज्य अमेरिका

मानक

चीन तार गेज GB

 अन्तर्राष्ट्रिय इलेक्ट्रोटेक्निकल वायर कोड IEC

 जर्मन मानक तार गेज मर्नुहोस्

बेलायत

 नाममात्र

 संयुक्त राज्य अमेरिका

 मानक

नाममात्र व्यास (मिमी)

नाममात्र व्यास (मिमी)

नाममात्र व्यास (मिमी)

SWG

व्यास (मिमी)

AWG

व्यास (मिमी)

०.०२

०.०२

 

 

०.०२

52

०.०२

०.०२२

०.०२२

 

 

 

 

 

०.०२५

०.०२५

०.०२५

50

०.०२५

50

०.०२५

०.०२28

०.०२28

 

 

 

 

 

०.०३२

०.०३२

०.०३२

49

०.०३१

48

०.०३२

०.०३36

०.०३36

 

 

 

47

०.०३५

०.०४

०.०४

०.०४

48

०.०४१

46

०.०४१

०.०४५

०.०४५

 

 

 

45

०.०४५

०.०५

०.०५

०.०५

47

०.०५१

44

०.०५

०.०५6

०.०५6

 

46

०.०61१

43

०.०५6

०.०6३

०.०6३

०.०6३

45

०.०7१

42

०.०6३

०.०7१

०.०7१

०.०7१

44

०.०8१

41

०.०7१

०.०8

०.०8

०.०8

43

०.०7१

40

०.०7

०.०

०.०

०.०

42

०.१०२

39

०.०8

०.१

०.१

०.१

41

०११२

38

०.१०१

०११२

०११२

०११२

40

०.१२२

37

०११३३

0.125

0.125

0.125

39

०.१३२

36

0.127

०.१४

०.१४

०.१४

38

०.१५२

35

०.१४३

०.१16

०.१16

०.१16

37

०.१3३

34

०.१16

 

 

 

36

०.१ 3 ३

 

 

०.१18

०.१18

०.१18

 

 

 

०.१18

 

 

 

35

0.213

33

 

०.२

०.२

०.२

34

0.234

32

०.२०२

०.२२४

०.२२४

०.२२४

33

०.२५४

31

०२२7

 

 

 

32

०.२4४

 

 

०.२५

०.२५

०.२५

31

०२ 5 ५

30

०.२५५

०.२28

०.२28

०.२28

30

0.315

29

०.२6

0.315

0.315

0.315

29

०.३४५

28

०.३२१

०.३५५

०.३५५

०.३५५

28

०.३6

27

०.३1१

०.४

०.४

०.४

27

0.417

26

०.४०५

०.४५

०.४५

०.४५

26

०.४५7

25

०.४५५

०.५

०.५

०.५

25

0.508

 

 

0.56

0.56

 

24

0.559

 

 

०.6

०.6

 

23

०.61१

24

0.511

०.6३

०.6३

०.6३

 

 

23

0.574

०.7१

०.7१

०.7१

 

 

22

०.64४२

०.75५

०.75५

०.75५

 

 

21

0.724

०.8

०.8

०.8

22

0.711

 

0.812

०.8५

०.8५

०.8५

21

0.813

20

 

०.9

०.9

०.9

20

0.914

19

0.911

० 95 ५

० 95 ५

० 95 ५

 

 

 

 

1

1

1

 

 

18

1.024

१.०6

१.०6

१.०6

19

1.016

 

 

१.१२

१.१२

१.१२

 

 

17

१.१५१

१.१

१.१

१.१

 

 

 

 

१.२५

१.२५

१.२५

18

 

16

१.२

१.३२

१.३२

१.३२

 

1.219

 

 

१.४

१.४

१.४

17

 

15

१.४५

१.५

१.५

१.५

 

1.422

 

 

१.6

१.6

१.6

 

 

14

१6२28

१.7

१.7

१.7

16

१6२26

 

 

१.

१.

१.

 

 

13

1.829

१.9

१.9

१.9

15

1.829

 

 

2

2

2

 

 

12

२.०५२

२.१२

२.१२

२.१२

14

२.०३२

 

 

२.२४

२.२४

२.२४

 

 

11

२.३

२.३36

२.३36

२.३36

13

२.३३37

 

 

२.५

२.५

२.५

12

२.64२२

10

2.59